Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Piotr Więckowski
 


Ostatni klub:UKJ Lemur Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Lemur Warszawa (17) (2015 - 2024)
Kategorie wagowe:
-46 kg(2 starty w roku 2017)
-55 kg(1 start w roku 2018)
-60 kg(1 start w roku 2019)
-66 kg(1 start w roku 2019)
-90 kg(1 start w roku 2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 11 startów w latach 2015-2018
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Białołęki w judo U10, Warszawa; 08.11.2015
Ostatnie zawody:WOM - U21 juniorka / junior (2004-2006), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:8 lat, 214 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(5 startów w latach 2017 - 2019)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2024)
dzieci3 lata(10 startów w latach 2016 - 2018)
dzieci młodsze1 rok(1 start w roku 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl