Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Borys Szczerba
 


Ostatni klub:UKJ Lemur Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Lemur Warszawa (29) (2015 - 2018)
Kategorie wagowe:
-35 kg(1 start w roku 2016)
-36 kg(1 start w roku 2018)
-38 kg(1 start w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-38 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 26 startów w latach 2015-2018
Pierwsze zawody:II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10, Warszawa; 07.11.2015
Ostatnie zawody:Memoriał Grzegorza Malika U14, Warszawa; 07.10.2018
Długość kariery startowej:2 lata, 334 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(3 starty w latach 2016 - 2018)
dzieci3 lata(18 startów w latach 2016 - 2018)
dzieci młodsze3 lata(8 startów w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl