Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Karol Czarnecki
 


Ostatni klub:UKJ Champion Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Champion Warszawa (53) (2015 - 2021)
Kategorie wagowe:
-36 kg(1 start w roku 2018)
-38 kg(1 start w roku 2018)
-46 kg(1 start w roku 2020)
-55 kg(2 starty w roku 2020)
-60 kg(3 starty w roku 2021)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-32 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 45 startów w latach 2015-2019
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Białołęki w judo U10, Warszawa; 08.11.2015
Ostatnie zawody:Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U16 2006-2007, Kowala; 18.09.2021
Długość kariery startowej:5 lat, 315 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(8 startów w latach 2018 - 2021)
dzieci4 lata(33 startów w latach 2016 - 2019)
dzieci młodsze3 lata(12 startów w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl