Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maksymilian Ronge
 


Ostatni klub:UKJ Ryś Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Ryś Warszawa (23) (2016 - 2022)
Kategorie wagowe:
-36 kg(1 start w roku 2018)
-46 kg(2 starty w roku 2020)
-50 kg(1 start w roku 2021)
-60 kg(4 starty w latach 2021-2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 15 startów w latach 2016-2019
Pierwsze zawody:I Liga WOM Funny Judo 2016 U10, Warszawa; 21.02.2016
Ostatnie zawody:WOM - U18, Warszawa; 28.05.2022
Długość kariery startowej:6 lat, 99 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(7 startów w latach 2018 - 2021)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 2022)
dzieci4 lata(7 startów w latach 2016 - 2019)
dzieci młodsze1 rok(8 startów w roku 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl