Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tatiana Obal
 


Ostatni klub:UKS Halinów Team Halinów
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Halinów Team Halinów (13) (2016 - 2020)
Kategorie wagowe:
-40 kg(1 start w roku 2017)
-44 kg(1 start w roku 2018)
-48 kg(1 start w roku 2018)
-52 kg(2 starty w roku 2019)
-57 kg(1 start w roku 2020)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 7 startów w latach 2016-2018
Pierwsze zawody:XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola, Mysiadło; 20.02.2016
Ostatnie zawody:Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa; 10.10.2020
Długość kariery startowej:4 lata, 234 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(6 startów w latach 2017 - 2020)
dzieci3 lata(7 startów w latach 2016 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl