Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adam Kazimierczak
 


Ostatni klub:KS Yawara Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Yawara Warszawa (24) (2016 - 2024)
Kategorie wagowe:
-46 kg(1 start w roku 2017)
-50 kg(1 start w roku 2018)
-55 kg(3 starty w roku 2019)
-60 kg(3 starty w latach 2019-2020)
-66 kg(4 starty w latach 2020-2022)
-73 kg(2 starty w latach 2023-2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 10 startów w latach 2016-2018
Pierwsze zawody:Otwarte Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego, Warszawa; 05.03.2016
Ostatnie zawody:WOM - U21 juniorka / junior (2004-2006), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:8 lat, 98 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(9 startów w latach 2017 - 2020)
juniorzy młodsi2 lata(3 starty w latach 2021 - 2022)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 2023 - 2024)
dzieci3 lata(10 startów w latach 2016 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl