Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Szymczuk
 


Ostatni klub:UKJ Ryś Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Ryś Warszawa (5) (2016 - 2019)
Kategorie wagowe:
-66 kg(1 start w roku 2018)
-73 kg(1 start w roku 2019)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 3 starty w latach 2016-2017
Pierwsze zawody:XII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U13, Warszawa; 02.10.2016
Ostatnie zawody:Turniej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola, Mysiadło; 16.02.2019
Długość kariery startowej:2 lata, 137 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 2018 - 2019)
dzieci2 lata(3 starty w latach 2016 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl