Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Zuzanna Buż
 


Ostatni klub:UKS Safari 152 Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Warszawa (2) (2016)
UKS Safari 152 Warszawa (9) (2016 - 2021)
Kategorie wagowe:
-57 kg(1 start w roku 2018)
-70 kg(2 starty w roku 2019)
+70 kg(3 starty w latach 2020-2021)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 5 startów w latach 2016-2017
Pierwsze zawody:XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola, Mysiadło; 20.02.2016
Ostatnie zawody:Warszawska Olimpiada Młodzieży-Junior młodszy (2004-2005), Warszawa; 23.05.2021
Długość kariery startowej:5 lat, 94 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(5 startów w latach 2018 - 2020)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 2021)
dzieci2 lata(5 startów w latach 2016 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl