Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Nadia Łącka
 


Ostatni klub:UKJ Arcus Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Arcus Warszawa (11) (2017 - 2019)
Kategorie wagowe:
-57 kg(1 start w roku 2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 9 startów w latach 2017-2018
Pierwsze zawody:XIII Turniej Judo Dzieci U13, Mysiadło; 04.02.2017
Ostatnie zawody:Memoriał Grzegorza Malika-U14, Warszawa; 13.10.2019
Długość kariery startowej:2 lata, 250 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 2018)
dzieci3 lata(10 startów w latach 2017 - 2019)

Polityka prywatności Judostat.pl