Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Witek Przybylski
 


Ostatni klub:UKS Judo Fight Club Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Judo Fight Club Warszawa (23) (2019 - 2024)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 11 startów w latach 2021-2024
Pierwsze zawody:Ikizama Cup U8, Piaseczno; 09.03.2019
Ostatnie zawody:WOM - U13 dziecko (2012-2013), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:5 lat, 92 dni
Starty w grupach wiekowych:
dzieci4 lata(5 startów w latach 2021 - 2024)
dzieci młodsze3 lata(6 startów w latach 2021 - 2023)
dzieci mini2 lata(6 startów w latach 2020 - 2021)
dzieci super mini2 lata(6 startów w latach 2019 - 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl