Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adrian Nowacki
 


Ostatni klub:UKS 10 Bydgoszcz
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS 10 Bydgoszcz (7) (2019 - 2021)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 7 startów w latach 2019-2021
Pierwsze zawody:XVI Ogólnopolski Turniej Judo U-10, Kaczory; 09.02.2019
Ostatnie zawody:VII Mini Judo Cup U12 (2010-2011), Bydgoszcz; 13.11.2021
Długość kariery startowej:2 lata, 278 dni
Starty w grupach wiekowych:
dzieci1 rok(1 start w roku 2021)
dzieci młodsze3 lata(6 startów w latach 2019 - 2021)

Polityka prywatności Judostat.pl