Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kajetan Lipiński
 


Ostatni klub:UKS SameJudo
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Kobra Warszawa (3) (2015 - 2016)
UKS SameJudo (25) (2016 - 2023)
UKJ Arcus Warszawa (2) (2016)
Kategorie wagowe:
-46 kg(2 starty w roku 2016)
-50 kg(6 startów w roku 2016)
-55 kg(16 startów w latach 2017-2020)
-60 kg(4 starty w latach 2020-2022)
-66 kg(1 start w roku 2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-55 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 1 start w roku 2015
Pierwsze zawody:II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U12, Warszawa; 07.11.2015
Ostatnie zawody:WOM - U21 junior (2003-2005), Warszawa; 27.05.2023
Długość kariery startowej:7 lat, 202 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(20 startów w latach 2016 - 2018)
juniorzy młodsi2 lata(6 startów w latach 2019 - 2020)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 2021 - 2023)
dzieci1 rok(1 start w roku 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl