Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adam Białucha
 


Ostatni klub:UKJ Arcus Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Arcus Warszawa (19) (2016 - 2022)
Kategorie wagowe:
-66 kg(9 startów w latach 2017-2018)
-73 kg(7 startów w latach 2018-2022)
-81 kg(2 starty w latach 2020-2021)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 1 start w roku 2016
Pierwsze zawody:III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13, Warszawa; 05.11.2016
Ostatnie zawody:WOM - U21, Warszawa; 28.05.2022
Długość kariery startowej:5 lat, 204 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(15 startów w latach 2017 - 2019)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 2020 - 2021)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2022)
dzieci1 rok(1 start w roku 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl