Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Emilia Bielawska
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2015 4 2 2 50%
  
-28 kg
2016 19 16 3 84.21%
  
K-05, -31 kg, -30 kg
2017 31 30 1 96.77%
  
K-03, K-04, -33 kg, -34 kg
RAZEM 54 48 6 88.89%
  
-28 kg, K-05, -31 kg, -30 kg, K-03, K-04, -33 kg, -34 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
5 5 0 100%
 
-33 kg
selekcyjne 12 11 1 91.67%
  
K-03, K-04, -33 kg
towarzyskie 37 32 5 86.49%
  
-28 kg, K-05, -31 kg, -30 kg, -33 kg, -34 kg
RAZEM 54 48 6 88.89%
  
-28 kg, K-05, -31 kg, -30 kg, K-03, K-04, -33 kg, -34 kgPolityka prywatności Judostat.pl