Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Franek Michalak
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2017 7 7 0 100%
 
-32 kg, -30 kg
2018 6 6 0 100%
 
-30 kg, -32 kg, -33 kg
2019 2 2 0 100%
 
-42 kg
RAZEM 15 15 0 100%
 
-32 kg, -30 kg, -33 kg, -42 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
5 5 0 100%
 
-32 kg
selekcyjne 2 2 0 100%
 
-30 kg
towarzyskie 8 8 0 100%
 
-30 kg, -32 kg, -33 kg, -42 kg
RAZEM 15 15 0 100%
 
-32 kg, -30 kg, -33 kg, -42 kgPolityka prywatności Judostat.pl