Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Filip Modzelewski
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2018 12 9 3 75%
  
+46 kg, -45 kg, -46 kg, -50 kg
2019 13 5 8 38.46%
  
-46 kg, -50 kg
2020 2 0 2 0%
 
-55 kg
2021 9 5 4 55.56%
  
-55 kg
RAZEM 36 19 17 52.78%
  
+46 kg, -45 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
towarzyskie 36 19 17 52.78%
  
+46 kg, -45 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg
RAZEM 36 19 17 52.78%
  
+46 kg, -45 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kgPolityka prywatności Judostat.pl