Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Jabłonka
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2017 11 4 7 36.36%
  
-60 kg, -66 kg
2018 3 1 2 33.33%
  
-66 kg
2019 3 2 1 66.67%
  
-81 kg
2021 3 1 2 33.33%
  
-90 kg
2023 2 1 1 50%
  
+90 kg
RAZEM 22 9 13 40.91%
  
-60 kg, -66 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 0 1 0%
 
-60 kg
selekcyjne 9 3 6 33.33%
  
-66 kg, -90 kg
towarzyskie 12 6 6 50%
  
-60 kg, -66 kg, -81 kg, +90 kg
RAZEM 22 9 13 40.91%
  
-60 kg, -66 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg



Polityka prywatności Judostat.pl