Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WYNIKI NA ŻYWO
 

Lp.Rozgrywane zawodyMiastoTerminRangaKategoria wiekowaKlubyZawodnicy
1. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U9 (2016-2017) Lipno 15.06.2024 towarzyskie dzieci mini 20 78
2. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U11 (2014-2015) Lipno 15.06.2024 towarzyskie dzieci młodsze 29 101
3. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U13 (2012-2013) Lipno 15.06.2024 towarzyskie dzieci 31 83
4. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U15 (2010-2011) Lipno 15.06.2024 towarzyskie młodzicy 25 62
5. IV Memoriał im. Pawła Szwedziaka U7 (2018-2019) Lipno 15.06.2024 towarzyskie dzieci super mini 11 29

Polityka prywatności Judostat.pl