Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bushi Toruń
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Kujawsko-Pomorski OZJudo
Adres:, Toruń
Aktualna liczba zawodników:36, w tym kobiet: 11 (30.56%), mężczyzn: 25 (69.44%)
Liczba zawodów:64
Czas udziału we współzawodnictwie:24 lat 74 dni (2000 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:60
wygrane: 44 (73.33%), przegrane: 16 (26.67%)
Mężczyźni:152
wygrane: 100 (65.79%), przegrane: 52 (34.21%)
SUMA:212
wygrane: 144 (67.92%), przegrane: 68 (32.08%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Stanisław Garczyński (88.89%, 16/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Amelia Bagniewska (80%, 24/6)Polityka prywatności Judostat.pl