Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Ookami Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 25 (37.88%), mężczyzn: 41 (62.12%)
Liczba zawodów:73
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 18 dni (2015 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:248
wygrane: 105 (42.34%), przegrane: 143 (57.66%)
Mężczyźni:295
wygrane: 99 (33.56%), przegrane: 196 (66.44%)
SUMA:543
wygrane: 204 (37.57%), przegrane: 339 (62.43%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Witold Gnich (55.56%, 10/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia Kitlas (65.71%, 23/12)Polityka prywatności Judostat.pl