Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Bushido Piaseczno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Piaseczno
Aktualna liczba zawodników:132, w tym kobiet: 25 (18.94%), mężczyzn: 107 (81.06%)
Liczba zawodów:212
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 216 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:185
wygrane: 91 (49.19%), przegrane: 94 (50.81%)
Mężczyźni:1036
wygrane: 507 (48.94%), przegrane: 529 (51.06%)
SUMA:1221
wygrane: 598 (48.98%), przegrane: 623 (51.02%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Karol Burba (80.82%, 59/14)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Klara Kurpiel (87.5%, 21/3)Polityka prywatności Judostat.pl