Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kuma Judo Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:408, w tym kobiet: 114 (27.94%), mężczyzn: 294 (72.06%)
Liczba zawodów:236
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 252 dni (2016 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1158
wygrane: 510 (44.04%), przegrane: 648 (55.96%)
Mężczyźni:2371
wygrane: 961 (40.53%), przegrane: 1410 (59.47%)
SUMA:3529
wygrane: 1471 (41.68%), przegrane: 2058 (58.32%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jakub Grubelski (80.85%, 38/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ania Grzechnik (100%, 7/0)Polityka prywatności Judostat.pl