Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Budowlana 12, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Aktualna liczba zawodników:86, w tym kobiet: 26 (30.23%), mężczyzn: 60 (69.77%)
Liczba zawodów:283
Czas udziału we współzawodnictwie:15 lat 81 dni (2009 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:892
wygrane: 474 (53.14%), przegrane: 418 (46.86%)
Mężczyźni:902
wygrane: 453 (50.22%), przegrane: 449 (49.78%)
SUMA:1794
wygrane: 927 (51.67%), przegrane: 867 (48.33%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jarosław Alekseevich (95%, 19/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Łukaszewicz (78.46%, 51/14)Polityka prywatności Judostat.pl