Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Ryś Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:512, w tym kobiet: 106 (20.7%), mężczyzn: 406 (79.3%)
Liczba zawodów:541
Czas udziału we współzawodnictwie:28 lat 189 dni (1995 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1200
wygrane: 647 (53.92%), przegrane: 553 (46.08%)
Mężczyźni:6449
wygrane: 3675 (56.99%), przegrane: 2774 (43.01%)
SUMA:7649
wygrane: 4322 (56.5%), przegrane: 3327 (43.5%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maciej Bodnar (88.89%, 8/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
weronika Maciejak (96%, 24/1)Polityka prywatności Judostat.pl