Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Ippon Tychy
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Adres:ul. Tołstoja 1, 43-100 Tychy
Aktualna liczba zawodników:29, w tym kobiet: 17 (58.62%), mężczyzn: 12 (41.38%)
Liczba zawodów:49
Czas udziału we współzawodnictwie:21 lat 154 dni (2001 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:131
wygrane: 59 (45.04%), przegrane: 72 (54.96%)
Mężczyźni:22
wygrane: 1 (4.55%), przegrane: 21 (95.45%)
SUMA:153
wygrane: 60 (39.22%), przegrane: 93 (60.78%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Błażej Płachta (0%, 0/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Żmuda (69.7%, 23/10)Polityka prywatności Judostat.pl