Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Kata Pruszków
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Jasna 2, 05-804 Pruszków
Aktualna liczba zawodników:70, w tym kobiet: 11 (15.71%), mężczyzn: 59 (84.29%)
Liczba zawodów:113
Czas udziału we współzawodnictwie:23 lat 187 dni (2000 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:62
wygrane: 19 (30.65%), przegrane: 43 (69.35%)
Mężczyźni:423
wygrane: 182 (43.03%), przegrane: 241 (56.97%)
SUMA:485
wygrane: 201 (41.44%), przegrane: 284 (58.56%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
ANTONI ZASINA (83.33%, 10/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
AMELIA ŚLUSARCZYK (62.5%, 5/3)Polityka prywatności Judostat.pl