Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
LKS Orzeł Nadarzyn
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Żółwińska 20, 05-830 Nadarzyn
Aktualna liczba zawodników:5, w tym kobiet: 2 (40%), mężczyzn: 3 (60%)
Liczba zawodów:10
Czas udziału we współzawodnictwie:12 lat 212 dni (2004 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:9
wygrane: 2 (22.22%), przegrane: 7 (77.78%)
Mężczyźni:22
wygrane: 6 (27.27%), przegrane: 16 (72.73%)
SUMA:31
wygrane: 8 (25.81%), przegrane: 23 (74.19%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Adam Popiołek (20%, 3/12)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Monika Rurka (28.57%, 2/5)Polityka prywatności Judostat.pl