Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Eljot Płock
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Rutskich 1/19, 09-400 Płock
Aktualna liczba zawodników:31, w tym kobiet: 13 (41.94%), mężczyzn: 18 (58.06%)
Liczba zawodów:75
Czas udziału we współzawodnictwie:27 lat 16 dni (1990 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:180
wygrane: 48 (26.67%), przegrane: 132 (73.33%)
Mężczyźni:156
wygrane: 55 (35.26%), przegrane: 101 (64.74%)
SUMA:336
wygrane: 103 (30.65%), przegrane: 233 (69.35%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Kalwas (86.67%, 13/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia Waśkiewicz (38.1%, 8/13)Polityka prywatności Judostat.pl