Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ ASzWoj Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: WKS Kadra Rembertów (1957 - 1994)
ASJ AON Rembertów (1995 - 2004)
UKJ AON Rembertów (2005 - 2016)
Adres:Al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:214, w tym kobiet: 49 (22.9%), mężczyzn: 165 (77.1%)
Liczba zawodów:517
Czas udziału we współzawodnictwie:46 lat 362 dni (1975 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1424
wygrane: 812 (57.02%), przegrane: 612 (42.98%)
Mężczyźni:3423
wygrane: 2073 (60.56%), przegrane: 1350 (39.44%)
SUMA:4847
wygrane: 2885 (59.52%), przegrane: 1962 (40.48%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maciej Rombel (90.63%, 87/9)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Julia Papaj (88.04%, 81/11)Polityka prywatności Judostat.pl