Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Sakana Legionowo
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: LTS CSP Legionowo (2006 - 2020)
KS Sakana Legionowo (2021 - 0)
Adres:Zegrzyńska 15, 05-119 Legionowo
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 17 (25.76%), mężczyzn: 49 (74.24%)
Liczba zawodów:137
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 33 dni (2010 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:229
wygrane: 107 (46.72%), przegrane: 122 (53.28%)
Mężczyźni:283
wygrane: 108 (38.16%), przegrane: 175 (61.84%)
SUMA:512
wygrane: 215 (41.99%), przegrane: 297 (58.01%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcel Gościniak (63.24%, 43/25)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia Kuźmińska (74.55%, 41/14)Polityka prywatności Judostat.pl