Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:184, w tym kobiet: 51 (27.72%), mężczyzn: 133 (72.28%)
Liczba zawodów:224
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 260 dni (2009 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:666
wygrane: 304 (45.65%), przegrane: 362 (54.35%)
Mężczyźni:1229
wygrane: 608 (49.47%), przegrane: 621 (50.53%)
SUMA:1895
wygrane: 912 (48.13%), przegrane: 983 (51.87%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Volodymir Mitiun (81.82%, 9/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dominika Dołęgowska (84.62%, 33/6)Polityka prywatności Judostat.pl