Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
ULKS Judo Kowala
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Trablice 83C, 26-624 Kowala
Aktualna liczba zawodników:143, w tym kobiet: 54 (37.76%), mężczyzn: 89 (62.24%)
Liczba zawodów:132
Czas udziału we współzawodnictwie:23 lat 204 dni (2000 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:571
wygrane: 224 (39.23%), przegrane: 347 (60.77%)
Mężczyźni:805
wygrane: 287 (35.65%), przegrane: 518 (64.35%)
SUMA:1376
wygrane: 511 (37.14%), przegrane: 865 (62.86%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Odzimek (87.5%, 7/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Zuzanna Imiołek (83.33%, 5/1)Polityka prywatności Judostat.pl