Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Ulisses Team Pruszków
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Topolowa 10, 05-800 Pruszków
Aktualna liczba zawodników:54, w tym kobiet: 10 (18.52%), mężczyzn: 44 (81.48%)
Liczba zawodów:83
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 112 dni (2016 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:31
wygrane: 15 (48.39%), przegrane: 16 (51.61%)
Mężczyźni:376
wygrane: 199 (52.93%), przegrane: 177 (47.07%)
SUMA:407
wygrane: 214 (52.58%), przegrane: 193 (47.42%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Hubert Pruszkowski (82.5%, 66/14)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Janina Benedyshyna (55.56%, 5/4)Polityka prywatności Judostat.pl