Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Halinów Team Halinów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Okuniewska 115, 05-074 Halinów
Aktualna liczba zawodników:86, w tym kobiet: 22 (25.58%), mężczyzn: 64 (74.42%)
Liczba zawodów:149
Czas udziału we współzawodnictwie:9 lat 20 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:500
wygrane: 285 (57%), przegrane: 215 (43%)
Mężczyźni:523
wygrane: 273 (52.2%), przegrane: 250 (47.8%)
SUMA:1023
wygrane: 558 (54.55%), przegrane: 465 (45.45%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dawid Siudek (79.17%, 38/10)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Amelia Ptasińska (68.12%, 47/22)Polityka prywatności Judostat.pl