Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Sakura Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Umińskiego 11, 03-984 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:45, w tym kobiet: 6 (13.33%), mężczyzn: 39 (86.67%)
Liczba zawodów:84
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 216 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:70
wygrane: 36 (51.43%), przegrane: 34 (48.57%)
Mężczyźni:327
wygrane: 162 (49.54%), przegrane: 165 (50.46%)
SUMA:397
wygrane: 198 (49.87%), przegrane: 199 (50.13%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Łukasz Michalski (76%, 19/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Lena Ziółek (75%, 12/4)Polityka prywatności Judostat.pl