Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Start Radom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Wernera 29/31, 26-600 Radom
Aktualna liczba zawodników:247, w tym kobiet: 94 (38.06%), mężczyzn: 153 (61.94%)
Liczba zawodów:356
Czas udziału we współzawodnictwie:49 lat 28 dni (1975 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:811
wygrane: 282 (34.77%), przegrane: 529 (65.23%)
Mężczyźni:1695
wygrane: 598 (35.28%), przegrane: 1097 (64.72%)
SUMA:2506
wygrane: 880 (35.12%), przegrane: 1626 (64.88%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Krzysztof Ryba (72.73%, 8/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Martyna Gałek (94.29%, 33/2)Polityka prywatności Judostat.pl