Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Spartakus Lublin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Lubelski OZJudo
Adres:ul. Leszczyńskiego 19, 20-068 Lublin
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 14 (21.21%), mężczyzn: 52 (78.79%)
Liczba zawodów:145
Czas udziału we współzawodnictwie:19 lat 241 dni (2004 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:151
wygrane: 36 (23.84%), przegrane: 115 (76.16%)
Mężczyźni:390
wygrane: 184 (47.18%), przegrane: 206 (52.82%)
SUMA:541
wygrane: 220 (40.67%), przegrane: 321 (59.33%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Hubert Modrzewski (88.89%, 8/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Karolina Sztejnbis (81.25%, 13/3)Polityka prywatności Judostat.pl