Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Fight Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2011 1 0 0 0 1 1 10
2012 2 3 3 0 7 9 35
2013 0 1 5 0 2 6 42
2014 0 2 2 1 0 2 22
2015 6 5 7 1 6 1 12
2016 16 12 15 1 10 7 28
2017 33 31 32 5 15 11 35
2018 21 20 18 2 11 6 22
2019 37 24 23 1 13 11 17
2020 1 5 7 1 7 3 6
2021 28 21 13 2 12 2 20
2022 4 6 7 3 8 1 7
2023 7 4 14 2 8 11 26
2024 4 2 3 1 2 0 5
RAZEM 160 136 149 20 102 71 287


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2 1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1
1 0 3 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 1 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 4 6
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 1 0 2 2 12
selekcyjne 20 18 26 3 20 17 122
mistrzowskie inne 9 18 17 2 14 15 63
towarzyskie 127 98 101 14 66 32 80
RAZEM 160 136 149 20 102 71 287

Polityka prywatności Judostat.pl