Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Arcus Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2006 0 0 0 0 0 0 1
2007 0 0 0 0 0 0 3
2008 0 0 0 0 2 1 3
2009 0 0 0 0 1 0 4
2010 0 0 1 0 0 0 10
2011 0 1 2 0 2 1 8
2012 2 1 3 0 2 2 8
2013 1 1 0 0 5 2 9
2014 0 1 0 0 1 0 2
2015 1 2 0 0 0 0 2
2016 1 1 6 1 6 3 20
2017 12 16 14 7 16 10 23
2018 11 16 16 2 11 6 17
2019 4 3 5 0 8 4 4
2020 3 2 1 0 4 3 1
2021 2 4 5 2 5 5 9
2022 2 2 2 1 3 4 1
2023 2 7 12 2 6 3 24
2024 0 1 1 0 1 0 0
RAZEM 41 58 68 15 73 44 149


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 1 1 0 0 2 1 4
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 2 2 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 2 1 0 2 1 7
selekcyjne 11 14 25 5 25 12 78
mistrzowskie inne 9 12 11 2 18 9 29
towarzyskie 19 27 28 8 25 21 31
RAZEM 41 58 68 15 73 44 149

Polityka prywatności Judostat.pl