Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Narew Łapy
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Podlaski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: MKS Narew Łapy (1976 - 1993)
Adres:ul. Sikorskiego 68, 18-100 Łapy
Aktualna liczba zawodników:91, w tym kobiet: 44 (48.35%), mężczyzn: 47 (51.65%)
Liczba zawodów:238
Czas udziału we współzawodnictwie:39 lat 204 dni (1981 - 2020)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:1042
wygrane: 560 (53.74%), przegrane: 482 (46.26%)
Mężczyźni:742
wygrane: 337 (45.42%), przegrane: 405 (54.58%)
SUMA:1784
wygrane: 897 (50.28%), przegrane: 887 (49.72%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Łukasz Pułkośnik (82.61%, 19/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Katarzyna Pułkośnik (85.63%, 137/23)Polityka prywatności Judostat.pl