Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jan Zawidzki
 


Ostatni klub:UKJ Ryś Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Ryś Warszawa (16) (2015 - 2023)
Kategorie wagowe:
-55 kg(2 starty w roku 2015)
-60 kg(4 starty w roku 2016)
-66 kg(4 starty w latach 2016-2017)
-73 kg(4 starty w latach 2017-2019)
-90 kg(1 start w roku 2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 2016)
-73 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 1 start w roku 2015
Pierwsze zawody:Puchar Polski Młodzików i Młodziczek, Suchy Las; 28.03.2015
Ostatnie zawody:WOM - U21 junior (2003-2005), Warszawa; 27.05.2023
Długość kariery startowej:8 lat, 61 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(13 startów w latach 2015 - 2018)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 2019)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2023)
dzieci1 rok(1 start w roku 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl